kod qr z adresem tej strony

Radziejowice - Gmina nie tylko na weekend!

Fundusze unijne

logo

Informujemy, iż trwają prace związane z przygotowaniem projektu  Rocznego Programu Współpracy Gminy Radziejowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na  2017 rok /Program Współpracy/.  Program Współpracy ma na celu stworzenie warunków budowania  partnerskich relacji między samorządem, a zorganizowanymi grupami mieszkańców, które pozwolą na zaspokajanie  potrzeb społeczności lokalnej oraz przyczynią się do skutecznego i efektywnego rozwiązywania problemów lokalnych poprzez aktywność obywatelską.

            Ze względu na społeczny charakter dokumentu,  zapraszamy organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, działające na rzecz mieszkańców Gminy Radziejowice, do zgłaszania propozycji w zakresie działalności statutowej organizacji, które mogłyby zostać ujęte w Programie współpracy oraz budżecie na 2017r.  Przy przygotowywaniu propozycji, prosimy uwzględnić zasad współpracy określone  w Uchwale Nr XVII/82/2015 Rady Gminy Radziejowice z dnia 26  listopada 2015 roku. W sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Radziejowice z organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na  2016 rok.

Propozycje działań można składać do dnia 23 września 2016r. (decyduje data wpływu do urzędu) w jednej z niżej wymienionych form:

1)    za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: urzad@radziejowice.pl lub

2)    w formie papierowej wysłać za pośrednictwem poczty lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Radziejowice  ul. Kubickiego 10 96-325 Radziejowice .

      Na podstawie zgłoszonych wniosków oraz dotychczasowego doświadczenia zostanie opracowany Program Współpracy na 2017r., który będzie podlegał konsultacjom społecznym.

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Radziejowice do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.