kod qr z adresem tej strony

Radziejowice - Gmina nie tylko na weekend!

W samym sercu Polski, w południowo-zachodniej części województwa mazowieckiego, na szlaku między Łodzią (95km) a Warszawą (40 km), nad rzeką Pisią Gągoliną (w przeszłości zwaną Radziejówką, Gorgolą i Pizą) rozciąga się obszar o powierzchni 7300,7 ha. Obecnie w 24 sołectwach mie-szka prawie 5500 osób. Głównym centrum gminy jest miejscowość Radziejo-wice z okazałym zespołem pałacowo-parkowym, zabytkowym kościołem, urzędami, szkołami i punktami usługowymi.
Do XIV wieku teren Radziejowic był prawie bezludną krainą stanowiącą naturalną granicę pomiędzy plemionami Polan i Mazowszan. Pierwsza wzmianka historyczna o osadzie pochodzi z XIV wieku, a pierwszym znanym z imienia właścicielem Radziejowic był Andrzej. Jest on uważany za proto-plastę rodu Radziejowskich. Jego syn, również Andrzej, dzięki zdolnościom politycznym i zmysłowi gospodarczemu został wojewodą płockim. Korzyści materialne osiągane z administrowanych dóbr ziemskich przyczyniły się do  rozbudowy radziejowickiej posiadłości o murowaną wieżę i dom mieszkalny.  Relikty tej pierwszej budowli zachowały się do dziś w piwnicach i wyższych kondygnacjach obecnego neogotyckiego Zameczku.
Najsławniejszym z rodu był Stanisław Radziejowski, senator i zaufany współpracownik króla Zygmunta III Wazy. Miał rozległy majątek: oprócz Radziejowic należały do niego także Kampinos, Bolimów, Wilkowo oraz Mszczonów. Majątek ten powiększył o posag dwóch kolejnych żon. Jego pierwsza żona Katarzyna Sobieska była blisko spokrewniona z Janem III Sobieskim. Druga żona Krystyna Sapieżanka sprawiła, że Stanisław wszedł w powinowactwo z magnaterią litewsko-ruską. W celu wprowadzenia rodzi-ny do warstwy magnaterii Radziejowski gościł najważniejszych właścicieli dóbr w Rzeczpospolitej, zagranicznych posłów, królów oraz ich małżonki. W Radziejowicach zatrzymał się Jan III Sobieski, nuncjusz papieski Mario Filonardi oraz marszałkowa de Guebriant, pełniąca rolę ambasadora Francji. Wraz ze wzrostem znaczenia rodziny rozwijały się także Radziejowice. Od-bywały się tu huczne uroczystości rodzinne, biesiady i polowania. Bardzo sławna stała się radziejowicka znakomita kuchnia i piwnica obfita w trunki. W tym okresie została rozbudowana wieża i powstał pałac, dużo większy, niż obecny. Do dziś zachowały się fragmenty elewacji Zameczku oraz piaskowe obramowania okien z łacińskimi sentencjami we wschodniej i południowej części budynku.
Syn Stanisława Radziejowskiego - Hieronim zrobił błyskotliwą karierę polityczną stając się podkanclerzym króla Jana Kazimierza. Jednak po skan-dalu i publicznym oskarżeniu króla o romans z jego żoną Elżbietą ze Służanek stał się wrogiem dworu. Z tym wydarzeniem wiąże się legenda o „Alei Lipo-wej”, która głosi, że po każdej wizycie króla w Radziejowicach, Elżbieta sadziła jedną lipę. W ten sposób powstałą 3-kilometrowa aleja ciągnąca się od kościo-ła parafialnego do pałacu w Radziejowicach, i dalej wzdłuż traktu śląskiego, aż do trasy Warszawa – Katowice. Hieronim został skazany przez sąd marszał-kowski na śmierć i musiał szukać schronienia na zagranicznych dworach. Chcąc się zemścić uczestniczył w przygotowaniach Szwecji do wojny z Polską. U schyłku swego życia przywdział szaty duchownego i odkupił swe winy w misji do Porty Ottońskiej.
Ostatni z rodu Radziejowskich, prymas Michał Radziejowski, dzięki do-chodom z dóbr arcybiskupich zadbał o majątek w Radziejowicach. Dzisiejszy kształt Pałacu jest jego zasługą. Michał był postacią kontrowersyjną: człowiek gruntownie wykształcony, o dużych zdolnościach dyplomatycznych, miłośnik sztuki, a drugiej strony chorobliwie ambitny, chciwy, gwałtowny, prowadzą-
cy rozwiązły tryb życia. Legenda opowiada o tym, że Michał Radziejowski zamknął jedną ze swoich porzuconych kochanek w lochu pod wieżą. Bał się, że z zemsty ujawni wszystkie jego grzeszne występki i w ten sposób zniszczy mu reputację. Zamknięta pod kluczem przez wiele lat kobieta dostała pomie-szania zmysłów, aż w końcu zmarła. Od tego czasu mówi się, że w Radzie-jowicach ukazuje się duch „Białej Damy”, która poszukuje swojego okrutnego kochanka.Po śmierci Michała Radziejowskiego majątek odziedziczyli jego siostrzeń-cy: Prażmowscy herbu Belina, którzy sprzedali go w połowie XVIII wieku. Kupcem był najprawdopodobniej marszałek Francji Ulrich Frédéric Wolde-mar, Comte de Lowendal, którego córka Benedykta wyszła za mąż za Alek-sandra Ossolińskiego. Jedna z ich córek, Anna, dostała Radziejowice w posa-gu. Jej drugim mężem został Kazimierz Krasiński. Przez kolejnych 130 lat majątek należał do rodziny Krasińskich, która sukcesywnie go upiększała. Zatrudniono Jakuba Kubickiego, architekta króla Stanisława Augusta, aby nadał pałacowi klasycystyczny wygląd. Według jego projektu na miejsce średniowiecznego obiektu powstał neogotycki Zameczek. Formy nadane przez Kubickiego są dostrzegalne do dziś we wnętrzu, a fasada Pałacu jest niemal identyczna z tą z XIX wieku. Wtedy też wokół rezydencji powstał park w stylu angielskim o swobodnym układzie zaprojektowany na prośbę Józefa i Emilii Krasińskich przez ich przyjaciela półkownika Aleksandra d'Alfonce de Saint Omer. Wybudowano Domek Modrzewiowy, stanowiący centralny obiekt zabudowań folwarcznych. Państwo Krasińscy ufundowali murowany kościół p.w. Świętego Kazimierza, królewicza. Budowla została wzniesiona na planie ośmioboku z charakterystycznymi klasycystycznymi elementami architektonicznymi. Wnętrze ma charakter barokowo — klasycystyczny, co świadczy o przeniesieniu części wyposażenia z pierwotnie drewnianego kościoła. Przy kościele znajdowały się dzwonnica, parterowa plebania i cmen-tarz, który w XIX wieku przeniesiono nieco dalej od zabudowań. Niegdyś w tej okolicy stał również szpital pełniący funkcję przytułku dla osób starszych. Ambicją Krasińskich było stworzenie w Radziejowicach intelektualnego i kulturalnego salonu Warszawy. Stałymi bywalcami byli m. in.: Narcyza Żmi-chowska, Wiktor Gomulicki, Wojciech i Juliusz Kossakowie, Lucjan Rydel, Jarosław Iwaszkiewicz, Henryk Sienkiewicz, Józef Chełmoński.
Podczas II wojny światowej w Pałacu mieścił się szpital dla żołnierzy nie-mieckich. W 1945 roku obiekt został przekazany Gminnej Radzie Narodowej, a następnie przejęty przez Ministerstwo Kultury. Od 1965 roku Pałac w Ra-dziejowicach pełni funkcje Domu Pracy Twórczej. Dziś w Pałacu organizowane są także liczne wystawy, spektakle teatral-
ne, warsztaty, plenery i koncerty, w tym coroczny Letni Festiwal im. Jerzego Waldorffa.
Piękno ziemi radziejowickiej można podziwiać zarówno z okien samo-chodu, spaceru wśród zachwycającej przyrody, czy też w trakcie wycieczki rowerowej. Tu każdy może odnaleźć to, czego do tej pory bezustannie poszu-kiwał w książkach, dokumentach i albumach. Dzięki trosce o dziedzictwo kulturowe będą Państwo mogli przeżyć prawdziwą podróż w czasie. Pasjonaci historii odnajdą jej ślady podążając urokliwymi alejkami parku w Radziejo-wicach oraz wyznaczonymi trasami turystycznymi i ścieżkami questingowymi.
Tym, co wyróżnia ten obszar jest zachwycająca przyroda. Rezerwat Dąbrowa Radziejowska, okoliczne lasy, rzeki Pisia Gągolina i Pisia Tuczna oraz Stawy Borki to azyl wielu gatunków zwierząt m.in. łosi, bobrów, zimo-rodków, żurawi i łabędzi niemych. Niezapomnianym przeżyciem dla turysty może być obserwacja dziko żyjących zwierząt, tak jak to miał w zwyczaju czynić Józef Chełmoński.
Artysta zachwycony pięknem radziejowickiej przyrody osiedlił się tu po powrocie z Paryża i mieszkał aż do końca swoich dni. Na wielbicieli sztuki czekają prawdziwe perełki związane z postacią tego wybitnego malarza polskiego realizmu. Dworek w Kuklówce, w którym spędził ostatnie 25 lat  życia, największa wystawa prac i pamiątek związanych z artystą znajdująca się w Pałacu w Radziejowicach oraz potomkowie chętnie opowiadający historie z życia Józefa Chełmońskiego.
Radziejowice mają szczęście przyciągać ludzi z pasją, talentem i ogromną wrażliwością na piękno. To dzięki nim mamy bogatą historię, możemy podzi-wiać niepowtarzalne wytwory sztuki oraz obcować z prawdziwie piękną przyrodą. To wszystko sprawia, że obecnie gmina dąży do bycia turystyczną perełką Mazowsza.

Na terenie Gminy funkcjonują cztery główne centra kulturalne: Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach, Muzeum Lwowa i Kresów w Kuklówce Radziejowickiej, Gminne Centrum Kultury „Powozownia” w Radziejo-wicach oraz Gminna Bibliotek Publiczna w Radziejowicach. Jednak to nie instytucje tworzą kulturę lecz ludzie związani z tymi organizacjami. Dzięki ich pracy, zaangażowaniu i zamiłowaniu do sztuki na naszym terenie odbywają się wydarzenia artystyczne, których mogą pozazdrościć duże centra kulturalne. Wśród bogatej oferty każdy odnajdzie inicjatywy godne zainteresowania.
Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach jest administratorem zespołu pa-łacowo–parkowego w Radziejowicach i organizacyjnie podlega bezpośrednio Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ta prężnie działająca insty-tucja kultury pełni wiele funkcji, jest ośrodkiem szkoleniowym dla kadry kultury, kuźnią talentów dla uczestników warsztatów mistrzowskich z różnych dziedzin sztuki, miejscem plenerów malarskich i fotograficznych. Tu artyści tworzą swe dzieła, szukają natchnienia w zacisznych zakamarkach parku, ćwiczą i nagrywają. Miejsce to upodobali sobie scenarzyści, którzy wykorzy-stują, zarówno zabudowania, jak i park do planów filmowych. W 1928 reży-ser Ryszard Orliński kręcił tu zdjęcia do pierwszej adaptacji „Pana Tadeusza”. Tu powstały niektóre odcinki serialu „Wielka miłość Balzaka” i filmu, „Nad Niemnem”.

W Radziejowicach nagrywano „Karierę Nikodema Dyzmy” (pałac hrabi-ny Koniecpolskiej) oraz powojenną ekranizację „Znachora” z Jerzym Bińczyc-kim, Tomaszem Stockingerem i Anną Dymną.
Przez ponad 30 lat stałym bywalcem Pałacu był Jerzy Waldorff – Preyss, polski pisarz, publicysta, krytyk muzyczny i działacz społeczny. Radziejowice były jego drugim domem, tu przyjeżdżał pisać, pracować i odpoczywać. Postać Jerzego Waldorffa stała się swoistą wizytówką Radziejowic. Wspólnie z dyrektorem Domu Pracy Twórczej zapoczątkował w 1997 roku cykl koncer-tów: „Letnie Spotkania ze Sztuką w Radziejowicach”. Inicjatywa ta miała na celu promocję sztuki polskiej i młodych artystów. Od 2009 roku w lipcu w Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach odbywa się Letni Festiwal im. Jerzego Waldorffa. Organizatorzy dbają, aby program był bogaty artysty-cznie. Koncerty i przedstawienia przyciągają setki widzów złaknionych kon-taktu ze sztuką na wysokim poziomie.
W 2012 roku została otwarta największa na świecie wystawa dzieł Józefa Chełmońskiego. Jest to równocześnie największa w Polsce wystawa monogra-ficzna. Organizatorom udało się pozyskać obrazy pochodzące z zasobów Muzeum Narodowego oraz z prywatnych kolekcji. Oprócz obrazów można zobaczyć pamiątki oraz zdjęcia związane z artystą. Wystawa jest sukcesywnie powiększana o nowe dzieła.
W Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach jest, jak za dawnych czasów - dobra kuchnia z miłą obsługą, komfortowe pokoje do wypoczynku, piękny park i dużo pozytywnej energii.

Muzeum Lwowa i Kresów mieści się w Kuklówce Radziejowickiej, w bardzo wiernie odtworzonej kopii dworku kresowego z 1827r., należącego do pradziadków właścicieli muzeum. Muzeum podlega nadzorowi i posiada Regulamin Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W alkierzowym dworze z podwójnym dachem polskim, krytym wiórem osikowym znajdują tradycyjnie urządzone pomieszczenia: antyszabr, kancelaria, biblioteka, sa-lon, kuchnia. Dwór jest orientowany, zachowana została trakcyjność i auten-tyczny układ pomieszczeń.
Właściciele muzeum planują już wkrótce otworzyć skansen tzw. „Zaścia-nek Kresowy”. Jego bazę stanowią już dostępne dla zwiedzających: dwór, stodoła wybudowana wg. projektu rzeźbiarza Jana Szczepkowskiego z 1916r, kurnik oraz stajnie huculskie i wieża bramna.
Muzeum organizuje w ramach Salonu Tradycji Polskiej wieczory po-etycko–muzyczne, koncerty, wystawy, imprezy kulturalno–edukacyjne, spo-tkania z przedstawicielami świata nauki, kultury i sztuki.
Miejsce to ma niepowtarzalny charakter, tu goście uczestniczą w życiu rodziny. Często podczas zwiedzania z kuchni wydobywa się zapach świeżego ciasta i aromat kresowej herbaty. Przewodnikami po dworze są jego mieszkań-cy, co gwarantuje najbogatszy przekaz historii wiązanych ze zgromadzonymi eksponatami. Należy podkreślić, że jest to jedyne w Polsce muzeum o profilu kresowym, posiadające w swoich zbiorach kilka tysięcy eksponatów.
Gminne Centrum Kultury „Powozownia” w Radziejowicach i Gminna Biblioteka Publiczna w Radziejowicach to instytucje kultury podległe Gminie Radziejowice. Ich siedziba mieści się w budynku dawnej stajni pałacowej hi-storycznie należącej do zespołu pałacowo- parkowego w Radziejowicach. Powozownia rozpoczęła swoją działalność w 2011 roku. Pełni funkcję domu kultury prowadzącego cykliczne zajęcia dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Poprzez swoją działalność rozwija talenty, animuje czas wolny i wspiera inicjatywy społeczne. Powozownia jest organizatorem spotkań ple-nerowych, zajęć wakacyjnych, wyjazdów krajoznawczych. W budynku działa świetlica komputerowa oraz pracownia plastyczna. Ważne miejsce wśród działań realizowanych przez centrum kultury zajmuje Klub Seniora Dyliżans.
Biblioteka działa od 1950 roku i pierwotnie mieściła się w nieistniejącym już budynku Gromadzkiej Rady Narodowej. Od 1972 roku jej siedzibą jest budynek znajdujący się na terenie zespołu – pałacowo parkowego w Radziejo-wicach. Biblioteka zapewnia czytelnikom dostęp do bogatego księgozbioru z zakresu literatury pięknej, podręczników i poradników. Działania realizowa-ne przez bibliotekę kierowane są do różnych grup wiekowych. Dla maluszków prowadzone są zajęcia zachęcające do czytania, a starsze dzieci i dorośli w czy-telni mają dostęp do najpopularniejszych tytułów gazet i czasopism. Z zaso-bów biblioteki korzysta ponad 500 czytelników.
Gmina Radziejowice jest bardzo dumna ze swoich korzeni kulturowych, podtrzymuje pamięć i promuje dorobek artystów związanych z tym terenem.

„Sztuki polskiej nie ma...
dotąd, jest tylko jeden artysta naprawdę polski.
Tym artystą ... Chełmoński.
Jest on dla malarstwa naszego tym,
czym dla muzyki Chopin,
dla poezji Mickiewicz,
dla prozy... Sienkiewicz”.

Dumą gminy Radziejowice jest najwybitniejszy malarz polskiego realizmu Józef Chełmoński. Urodził się on 7 listopada 1849 roku we wsi Boczki koło Łowicza. Rodzina artysty wywodziła się ze zubożałego rodu szlacheckiego, herbu Prawdzic. Ojciec, Józef Adam Chełmoński dzierżawił majątek Boczki, gdzie sprawował funkcję wójta. Matka, Izabela Chełmońska z domu Łosko-wska była wielką miłośniczką literatury i sztuki. Starała się zainteresować syna swoją pasją. Ze względu na skromne zasoby finansowe początkowo rodzice sami uczyli małego Józefa. Wpoili mu wartości chrześcijańskie, szacunek do tradycji, patriotyzm, miłość do natury oraz polskiej wsi.
Edukację szkolną rozpoczął w wieku 11 lat, uczęszczając najpierw do szkoły w Warszawie, a następnie w Łowiczu. Po ukończeniu gimnazjum zapi-sał się do warszawskiej Klasy Nauki Rysunku i Szkicowania oraz na prywatne lekcje do Wojciecha Gersona, wybitnego malarza, współzałożyciela Towa-rzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. Chełmoński przez całe życie był wierny pod-stawowym naukom wpojonym przez mistrza. Wpływ Gersona widać szcze-gólnie w obrazach artysty pochodzących z lat 1869-1871, podejmujących tematykę wiejską oraz religijną. W tym okresie powstały m.in.: Sobota na Folwarku, Chłopiec i dziewczyna, Dzieci w zbożu, W kruchcie kościoła, W południe, Pojenie koni.
W 1868 roku wraz z Wojciechem Piechowskim i Antonim Piotrowskim wynajął skromną pracownię na warszawskim Powiślu, gdzie uczył się rysun-ku. Dorabiał udzielając korepetycji z języka polskiego, ale mimo to brakowało mu pieniędzy na podstawowe potrzeby.
W 1870 roku po raz pierwszy wyjechał na Ukrainę, która zauroczyła go swym krajobrazem. Od tej chwili jego obrazy zaczęły cechować się ekspresją, dynamiką, ruchem i przestrzenią. Artysta dostrzegał piękno w zwykłych, co-dziennych czynnościach i niepozornych elementach natury, które zaczął uwie-czniać w swoich dziełach. Efektem podróży na Kresy były m.in.: Grabienie siana, W południe, Na cudzym pastwisku oraz Rankiem w puszczy.
W tym samym roku, za namową przyjaciół, Chełmoński wyjechał na studia do Monachium. Spotkał tam wielu czołowych polskich artystów, m.in.: Józefa Brandta, Maksymiliana Gierymskiego, Adama Chmielowskiego oraz Stanisława Witkiewicza. Dzięki ich wsparciu, prace artysty zaczęły cieszyć się coraz większym powodzeniem. Pogłębił się realizm dzieł, a sam Chełmoński utwierdził się w przekonaniu, że w tworzeniu należy podążać własną drogą. Z tego okresu pochodzą wybitne obrazy, takie jak: Powrót z balu, Sprawa przed wójtem, Podczas deszczu.
Po powrocie do Warszawy w 1874 roku razem z Antonim Piotrowskim, Stanisławem Witkiewiczem i Adamem Chmielowskim wynajął na najwyższym piętrze Hotelu Europejskiego pracownię, nazywaną później „kuźnią polskiego malarstwa realistycznego”. W tym okresie spod pędzla artysty wyszły m.in.: Zjazd na polowanie, Na folwarku, Babie lato, Stróż nocny, Jesień, Wołyńskie miasteczko.
Niedługo później odbyła się w Zachęcie kolejna wystawa prac malarza, która również nie zyskała należnego uznania w oczach krytyki. Po tym niepo-wodzeniu Chełmoński podjął decyzję o wyjeździe do Paryża. Początki nowe-go życia nad Sekwaną nie były łatwe, jednak wkrótce jego dzieła zaczęły poja-wiać się w Salonie Paryskim, gdzie wzbudziły zainteresowanie amerykańskich kolekcjonerów. Nie minęło dużo czasu, a malarz osiągnął sukces artystyczny i finansowy. Jego obrazy sprzedawały się tak dobrze, że mógł pozwolić sobie na wystawne życie i założenie rodziny. W 1878 roku Chełmoński poślubił Marię Korwin-Szymanowską. Pierwsze lata małżeństwa były bardzo szczę-śliwe, młodzi zamieszkali w paryskim apartamencie, gdzie wiedli pełne fanta-zji, nieco szalone życie. Za sprawą zmiany przepisów, podnoszących cło wwo-zowe na dzieła sztuki, sytuacja materialna Chełmońskich uległa pogorszeniu. Popyt na obrazy malarza spadł, a rodzinę zaczęły trapić kłopoty finansowe. Artysta musiał zacząć dorabiać, tworząc ilustracje do francuskich czasopism.
Po dwunastu latach spędzonych w Paryżu, postanowił wrócić do kraju. W czasie pobytu w Paryżu powstało wiele znakomitych dzieł m.in: Przed Karczmą, Noc na Ukrainie, Powrót z jarmarku, Postój kozaków.
W 1889 roku mieszkając już w Polsce, w stolicy, Chełmoński kupił mo-drzewiowy dworek w Kuklówce koło Radziejowic, ok. 40 km od rodzin-nego domu w Boczkach. O życiu Chełmońskiego po przeprowadzce, jego sąsiadka z Woli Pękoszewskiej – Pia Górska pisała tak: Jak wiadomo, pra-gnęłam od dawna poznać naszego wielkiego malarza. Przebywał obecnie na wsi. Kupił sobie habendę pod Grodziskiem imieniem Kuklówka i po rozejściu się z żoną, zamieszkał w niej na stałe z trzema córeczkami. Mało się udzielał, malował i rzadko kiedy nawiązywał stosunki ze swymi sąsia-dami. Za to wałęsał się chętnie po lasach, oglądał nad moczarami skrzydla te królestwo ptaków, brnął wśród pobliskiej olszyny, wsłuchiwał się w plusk wody przy młynie w Dobiegale. Nie mówię już o malarskich wy-prawach, gdy zabierał farby, rozsiadał się w cieniu drzew i robił notatki do przyszłych krajobrazów. Chłopi, dzieci pasące bydło, przechodnie i bywal-cy mazowieckich dróg znali doskonale pana malarza z Kuklówki, jego po-tężną sylwetkę, ogromny kapelusz, brodatą i zadumaną twarz.
Dom położony na wzgórzu, nad rzeczką, otoczony pięknem tak często malowanych przez Chełmońskiego pól, lasów, drzew. Na strychu artysta zorganizował swoją pracownię i zadomowił się na nowo wśród pejzaży mazowieckich chłopskich chat, wierzb, przydrożnych kapliczek i bocia-nów, po ok. 22 latach dobrowolnej emigracji z tych stron. Wrócił również do pracy na gospodarstwie, pracy w polu. Jego zamiłowanie do przyrody widać było również w stosunku do zwierząt: hodował ukochane konie, całą sforę psów i oczywiście… bociana.
Nadal podtrzymywał niektóre ze starych przyjaźni, m.in. z Wojciechem Piechowskim, Leonem Wyczółkowskim, Adamem Chmielowskim, Janem Stanisławskim i Kazimierzem Alchimowiczem. Z czasem nawiązał też towa-rzyskie stosunki z Heleną i Józefem Krasińskimi, właścicielami Radziejowic oraz serdeczną przyjaźń z księdzem Franciszkiem Barnabą Pełką, probosz-czem Parafii Ojrzanów. Za pośrednictwem Krasińskich zawarł znajomość z Pią Górską, której udzielał lekcji malarstwa. Spędzał dużo czasu w Woli Pękoszewskiej u Państwa Marii i Jana Górskich. Obrazy z tego okresu cechują się spokojem i statyką. Do najwybitniejszych dzieł, które powstały w tym czasie zalicza się m.in.: Kuropatwy, Bociany, Orka, Jastrząb, Cisza nocna-anioł, Burza, Pod Twoją obronę.
Józef Chełmoński zmarł 6 kwietnia 1914 roku w swoim domu w Ku-klówce. Został pochowany na cmentarzu Parafii Ojrzanów w Żelechowie obok przyjaciela – ks. Franciszka Barnaby Pełki.
Od 2012 roku w Pałacu w Radziejowicach można oglądać największą wystawę dzieł Józefa Chełmońskiego. Jest to równocześnie największa stała wystawa monograficzna w Polsce. Część prac nigdy wcześniej nie była po-kazywana publicznie. W kolekcji znajdują się dzieła malarskie oraz prywat-ne pamiątki i zdjęcia Józefa Chełmońskiego.

W 1871 roku odbyła się w Zachęcie pierwsza wystawa prac Chełmoń-skiego. Artysta miał nadzieję, że dzięki temu wydarzeniu poprawi się jego sytuacja finansowa. Nieprzychylne recenzje sprawiły jednak, że obrazy nie cieszyły się oczekiwanym zainteresowaniem.

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Radziejowice do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.