kod qr z adresem tej strony

Radziejowice - Gmina nie tylko na weekend!

Fundusze unijne

Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie obiektu nie będącego obiektem hotelarskim na terenie gminy Radziejowice

Wniosek

- osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Radziejowice

- pisemnie na adres:

Urządu Gminy Radziejowice
ul. Kubickiego 10,
96-325 Radziejowice

Wójt Gminy Radziejowice prowadzi ewidencję innych obiektów świadczących usługi hotelarskie na terenie Gminy Radziejowice, jeżeli spełniają one minimalne wymagania, co do wyposażenia obiektów świadczących usługi hotelarskie. 
Zgłoszenie do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie jest sprawdzany pod względem formalnym i merytorycznym w Referacie Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska, gdzie prowadzona jest ewidencja w formie kart obiektów. 
Karta ewidencyjna innego obiektu, w którym są świadczone usługi hotelarskie, zawiera:

 

- określenie przedsiębiorcy świadczącego usługi hotelarskie wraz z adresem jego siedziby, a w przypadku, gdy przedsiębiorcą jest osoba fizyczna - wraz z adresem miejsca zamieszkania,
- nazwę i adres obiektu,
- informację o stałym lub sezonowym charakterze świadczonych usług, wraz z podaniem czasu trwania sezonu,
- informację o liczbie miejsc noclegowych

 

Ewidencja innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, jest jawna. Karty ewidencyjne obiektów mogą być udostępniane do wglądu w obecności osoby uprawnionej do prowadzenia ewidencji. 
Po dokonaniu wpisu wydawane jest potwierdzenie wpisu do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie. 
Przedsiębiorca świadczący usługi hotelarskie zgłasza do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie informację o:

 

- zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich,
- uzyskaniu decyzji marszałka województwa o zaszeregowaniu obiektu do rodzaju i nadaniu kategorii,
- zmianie działalności sezonowej na stałą lub stałej na sezonową,
- zmianie liczby miejsc noclegowych, liczby jednostek mieszkalnych, zmianie ich struktury, zmianie numeru telefonu, a także - o ile obiekt posiada - o zmianie numeru faksu, adresu poczty elektronicznej oraz adresu strony internetowej,
- zmianie zakresu świadczonych usług, w tym gastronomicznych,

Przedsiębiorca świadczący usługi hotelarskie informuje Wójta Gminy Radziejoiwice o zdarzeniach powodujących przejściowo wstrzymanie lub istotne ograniczenie zakresu świadczonych usług.

Formularze i załączniki:

Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie obiektu nie będącego obiektem hotelarskim na terenie gminy Radziejowice [pdf, 228.42 KB]

Kategorie:

Działalność Gospodarcza

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Radziejowice do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.