kod qr z adresem tej strony

Radziejowice - Gmina nie tylko na weekend!

Fundusze unijne

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

- Wniosek wraz z załącznikami

Załączniki:

 1. zaświadczenie albo oświadczenie (wg wzoru) o braku zaległości podatkowych
  i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,
 2. dokument potwierdzający prawo do dysponowania pojazdami asenizacyjnymi przeznaczonymi do świadczenia usług, którymi będą opróżniane zbiorniki bezodpływowe i wykonywany transport nieczystości ciekłych,
 3. dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do dysponowania terenem, stanowiącym bazę transportową wyposażoną w zaplecze techniczno-biurowe,
  na terenie którego będą garażowane pojazdy asenizacyjne,
 4. kserokopie dowodów rejestracyjnych oraz dokument potwierdzający aktualne badania techniczne środków transportu, które będą wykorzystywane
  do prowadzenia działalności objętej wnioskiem,
 5. dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stacje zlewną,
 6. kopia dowodu zapłaty opłaty skarbowej.

Urząd Gminy Radziejowice,
ul. Kubickiego 10,
pok. nr 2

Opłata skarbowa 107 zł.

30 dni od daty złożenia wniosku - decyzja administracyjna

art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawyz dnia 13 września 1996 r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018r. poz. 1454)

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie

Formularze i załączniki:

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych [pdf, 138.15 KB]

Kategorie:

Ochrona Środowiska

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Radziejowice do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.