kod qr z adresem tej strony

Radziejowice - Gmina nie tylko na weekend!

Fundusze unijne

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wypełniona deklaracja.

(w przypadku zmian i aktualizacji danych, oprócz formaularza Deklaracji należy również złożyć druk Oświadczenia)

Urząd Gminy Radziejowice
ul. Kubickiego 8 (d. Agronomówka)
96-325 Radziejowice

Brak

Wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać na rachunek Gminy Radziejowice numer:

72 9302 1014 3900 0909 2000 0470

DANE DO PRZELEWU: Gmina Radziejowice, ul. Kubickiego 10, 96-325 Radziejowice

W tytule należy podać: Opłata za odpady, imię i nazwisko, adres nieruchomości, której dotyczy opłata oraz miesiąc lub okres za jaki opłata jest wniesiona.

Wpłat można również dokonywać w kasie Urzędu Gminy Radziejowice.

Uwaga 

- Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest wnoszona na podstawie złożonej deklaracji.
- Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie podlega ustawie o podatku od towarów i usług dlatego Gmina Radziejowice  nie wystawia faktur.

Formularze i załączniki:

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub dla innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - 01.01.2020 [pdf, 648.92 KB]

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy - 01.01.2020 [pdf, 747.61 KB]

Informacja o współwłaścicielach nieruchomości - wypełnia osoba/podmiot składająca/y deklarację, jeżeli nieruchomość posiada więcej niż 2 współwłaścicieli - 01.01.2020 [pdf, 321.95 KB]

Oświadczenie o zmianie danych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi [pdf, 104.5 KB]

Kategorie:

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Ochrona Środowiska

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Radziejowice do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.