kod qr z adresem tej strony

Radziejowice - Gmina nie tylko na weekend!

Fundusze unijne

Wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej

Wniosek o wpis do CEIDG

        Niniejsza  instrukcja  przeznaczona  jest do  wypełniania  wniosku o  wpis do  Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) w formie papierowej  który składa się w dowolnym urzędzie gminy/miasta.  Wniosek CEIDG-1 służy także do dokonywania aktualizacji danych nieobjętych wpisem.

                `Wniosek CEIDG-1 dla osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą jest jednocześnie:

  • wnioskiem o uzyskanie, zmianę albo skreślenie wpisu w rejestrze REGON;
  • zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego (NIP);
  • oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
  • zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
  • oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników. 

Zgodnie z przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, wpisowi do CEIDG nie podlega wykonywanie działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, a także wynajmowanie przez rolników pokoi, sprzedaż posiłków domowych i świadczenie w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów . Niektóre rodzaje działalności gospodarczej nie mogą być wykonywane przez osoby fizyczne (np. prowadzenie banku).

Wniosek o wpis do CEIDG stanowią wszystkie jego części jeżeli są wypełnione (CEIDG-RD, MW, RB, SC, PN). Wniosek w wersji papierowej należy wypełnić komputerowo albo na maszynie lub długopisem pismem wyraźnym, bez poprawek i skreśleń. W razie potrzeby dokonania korekty składanego wniosku, należy wypełnić dodatkowy formularz CEIDG-POPR. W przypadku wniosku wypełnionego elektronicznie na stronie www.ceidg.gov.pl nie ma podziału na ww. części.

Zgłoszenie osoby ubezpieczonej czyli osoby prowadzącej działalność gospodarczą oraz innych ubezpieczonych (osoby współpracującej, pracowników, zleceniobiorców) do ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego następuje niezależnie od złożenia wniosku CEIDG-1, w formie zgłoszenia ZUS ZUA albo ZUS ZZA, przekazywanego w formie elektronicznej lub pisemnej bezpośrednio do ZUS. Przedsiębiorca jest zobowiązany do złożenia dokumentu ZUS ZUA lub ZUS ZZA w terminie 7 dni od dnia powstania obowiązku ubezpieczeń. Szczegóły na stronie http://www.zus.pl/.

Dane przedsiębiorcy wpisywane do CEIDG określone w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (UoSDG) są jawne i publicznie dostępne poprzez stronę internetową www.ceidg.gov.pl . Wszystkie daty należy podawać w formacie RRRR-MM-DD (standard ISO 8601).

W rubryce 01 (Rodzaj wniosku) dopuszcza się jednoczesne wskazanie pól w razie potrzeby: 1 i 3 (wpis i zawieszenie), 2 i 3 (zmiana i zawieszenie), 2 i 4 (zmiana i wznowienie), 2 i 5 (zmiana i wykreślenie), 4 i 5 (wznowienie i wykreślenie). Rubrykę 02 (Miejsce i data złożenia) wypełnia pracownik urzędu gminy, w którym wniosek jest składany.

Wniosek należy złożyć w kancelarii urzędu – pokój nr 1 (parter) lub przesłać drogą pocztową.

Wniesienie wniosku wraz z załącznikami

Weryfikacja i rozpatrzenie wniosku przez właściwą komórkę – RLG

 

Pokój Nr 16 –Teresa Czaplarska  tel (46) 857 – 71 - 71

Bez opłat

Do dwóch dni  - od dnia złożenia wniosku

Formularze i załączniki:

Wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej [pdf, 100.42 KB]

Kategorie:

Referat Rozwoju Lokalnego i Drogownictwa

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Radziejowice do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.