kod qr z adresem tej strony

Radziejowice - Gmina nie tylko na weekend!

Fundusze unijne

Wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej

- Wniosek

Do wniosku  należy załączyć:

   1)   szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1.000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego, a w przypadku umieszczenia reklamy - z podaniem jej wymiarów;

   2)   oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

Urząd Gminy Radziejowice
ul. Kubickiego 10 

96-325 Radziejowice

Opłata skarbowa

  1. nie pobiera się

 

Opłata dotycząca zajęcia pasa drogowego drogi gminnej.

1.Opłaty ustalono zgodnie z treścią uchwały Nr XXXVI/180/2006 Rady Gminy Radziejowice z dnia 16.02.2006 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

- opłata stanowi iloczyn zajętej powierzchni pasa drogowego m2, stawki opłaty za 1 m2

   i liczby dni zajęci pasa określonej w zezwoleniu

- opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury ( za pierwszy rok) stanowi iloczyn liczby m2 pow. pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy urządzenia i stawki opłaty za 1m2 pobieranej za każdy dzień umieszczenia urządzenia

- opłata roczna  za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury ( za lata następne) stanowi iloczyn liczby m2 pow. pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy urządzenia i stawki opłaty za 1m2 pobieranej za każdy rok umieszczenia urządzenia

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku

art. 40 ust. 1,2 pkt 2 i ust. 3,5,10,11,13,13a, ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z  2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielenia zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 140 poz. 1481), art. 104 K.p.a., uchwały Nr XXXVI/180/2006 Rady Gminy Radziejowice z dnia 16.02 2006 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

Stronie służy prawo wniesienia odwołania do Samorządu Kolegium Odwoławczego w Warszawie ,

 za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia.

W przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia

Formularze i załączniki:

Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej [doc, 56 KB]

Kategorie:

Referat Rozwoju Lokalnego i Gospodarki Gminnej

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Radziejowice do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.