kod qr z adresem tej strony

Radziejowice - Gmina nie tylko na weekend!

Fundusze unijne

Zgłoszenie urodzenia dziecka

1. Zgłoszenia urodzenia dokonuje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym ze względu na miejsce urodzenia dziecka.

2.Zgłoszenia urodzenia dziecka dokonuje się w terminie 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia a w przypadku gdy dziecko urodziło się martwe - w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia.

3.Wymagane dokumenty:

       1) Karta urodzenia wystawiona przez podmiot wykonujący działalność leczniczą.

       2) Dowody osobiste rodziców - do wglądu

4. Do zgłoszenia urodzenia dziecka są obowiązani:

       1) matka lub ojciec dziecka posiadający pełną zdolność do czynności prawnych.

       2) matka lub ojciec dziecka, którzy ukończyli 16 lat, dokonują zgłoszenia       urodzenia, jeżeli posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych .          

       3) przedstawiciel ustawowy lub opiekun

       4) zgłoszenia urodzenia można dokonać przez pełnomocnika

W przypadku dziecka pozamałżeńskiego, dziecko może zostać uznane przez ojca przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego, gdy matka jest stanu wolnego (panna, rozwiedziona - jeżeli od chwili uprawomocnienia się wyroku rozwodowego upłynęło ponad 300 dni, wdowa - jeżeli od zgonu współmałżonka upłynęło ponad 300 dni. Konieczna obecność obojga rodziców.  

Urząd Gminy Radziejowice
ul. Kubickiego 10
tel. (0-46) 857-71-71 wew. 39

Sporządzenie aktu urodzenia nie podlega opłacie. Po sporządzeniu aktu urodzenia wydawany jest z urzędu 1 odpis skrócony aktu stanu cywilnego.


Od ręki przy zgłoszeniu.

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2224 ze zm.).

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz.U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.).

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. –Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( Dz.U.z 2019 r. poz. 2086)

 

Odmowa dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego następuje w formie decyzji administracyjnej.

Po sporządzeniu aktu urodzenia następuje nadanie dziecku numeru PESEL (dla dzieci urodzonych na terenie Polski.

Kategorie:

Akty Stanu Cywilnego

Sprawy Obywatelskie

Jednostka prowadząca:

Urząd Stanu Cywilnego

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Radziejowice do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.